akční nabídka

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD
LAND OF DRONES s.r.o.
se sídlem Na Pankráci 1062/58, Praha 4, PSČ 140 00
IČO: 043 16 347
DIČ: CZ04316347
spisová značka C 245790 vedená u Městského soudu v Praze
pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného v showroomu a/nebo prostřednictvím on-line obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.obchodsdrony.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1
Tento reklamační řád (dále jen "reklamační řád") obchodní společnosti LAND OF DRONES s.r.o., se sídlem provozovny Bělohorská 24, Praha 6, PSČ 169 00, identifikační číslo 043 16 347 (dále jen "Prodávající"), byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZOS“) a vztahuje se na zboží (dále jen „zboží“) zakoupeného u prodávajícího (v provozovně nebo prostřednictvím internetové stránky), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). Reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího

1.2
Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

1.3
Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující požadovanou součinnost neposkytl.

1.4
Kupujícím se pro potřeby reklamačního řádu rozumí buď kupující – spotřebitel ve smyslu ustanovení § 2, odst. 1, písm. a) ZOS (dále jen „kupující-spotřebitel“) nebo kupující – podnikatel, kteří při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen kupující-podnikatel“). Kupující-spotřebitel a kupující-podnikatel jsou dále společně označováni jako „kupující“.

1.5 Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

2. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

2.1
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující věc převzal
a)    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b)    se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
c)    zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d)    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
e)    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
2.2
Ke zboží je přikládán daňový doklad a záruční list. Není-li ke zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

3. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY ZBOŽÍ

3.1
Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti dle článku 2.1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později (v záruční době).


3.2
Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže Kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce pouze, pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3.3
Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování na adresu určenou kupujícím je nutné ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takové zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.

3.4
Právo kupujícího z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

3.5
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu, vady materiálu nebo nekompletnost; nikoliv na běžné opotřebení/živostnost. Za vadu nelze považovat změnu stavu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, neodborného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.

3.6
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud:
a)    se jedná o vadu, kterou kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již před uzavřením smlouvy,
b)    kupující před koupí/převzetím věci věděl, že věc má vadu (prodávající kupujícího upozornil, že zboží má vadu),     
c)    byla kupujícímu z důvodu existence vady poskytnuta slevy z kupní ceny zboží,
d)    kupující vadu sám způsobil.

3.7
Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
a)    mechanickým poškozením Zboží,
b)    prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je zboží plombami opatřeno,
c)    elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
d)    prokazatelně neodborným užíváním,
e)    užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
f)    užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
g)    prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
h)    prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
i)    pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

3.8
Odpovědnost prodávajícího za vady se dále nevztahuje na:
a)    opotřebení způsobené obvyklým užíváním,
b)    u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
c)    u baterií životnosti baterie po jejím uplynutí,
d)    u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.

3.9
Odpovědnost prodávajícího za vady se dále nevztahují na vady vzniklé neodbornou montáží nebo neodborný, uvedení zboží do provozu. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pouze pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost prodávajícího.

3.10
Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, akumulátor atd.), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.
3.11
Na dárky, které prodávající poskytne kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu prodávajícímu.

3.12
Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud není prokázán opak.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a)    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b)    na odstranění vady opravou věci,
c)    na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d)    odstoupit od smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a)    na odstranění vady, anebo
b)    na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

3.13
V případě oprávněné reklamace je kupující oprávněn v případě
a)    odstranitelné vady
i) požadovat odstranění této vady,
ii) požadovat doplnění toho, co chybí, nebo
iii) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží;
b)    neodstranitelné vady
i) odstoupit od smlouvy,
ii) požadovat výměnu zboží,
iii) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

3.14
Kupující-spotřebitel může požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující-spotřebitel vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

3.15
Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující-spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.

3.16
Pokud Kupující-spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu-spotřebiteli.

3.17
Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a ZOS. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno oznámení kupujícího-spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

3.18
V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.

3.19
Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující-spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

4.1
Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh výrobku přesně odpovídal potřebám a zkušenostem kupujícího. Kupující před zakoupením zboží vezme v úvahu zejména účel užití zboží. Pouze dobře zvolené zboží je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účely užití zboží.

4.2
Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání zboží; zvláště je nutno zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, např. neodborné uvedení do provozu, nevhodná manipulace, užívání zboží k nevhodnému účelu (dále jen „neodborné užívání“) atd. Vada, která vznikla v důsledku neodborného užívání zboží, nemůže být důvodem k reklamaci.

4.3
Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje nebo ničí plnou funkčnost a životnost zboží. Kupující je povinen se řídit přiloženým návodem k použití, kde je rozepsané použití, manipulace, údržba, event. jiných pokynů pro správné užití zboží.

5. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

5.1
Kupující musí oznámit prodávajícímu vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí zboží.

5.2
Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo showroomu prodávajícího. Optimální je originál dokladu o zakoupení zboží nebo řádně vyplněný záruční list.

5.3
Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže kupující předloží prodávajícímu doklad dle odst. 5.2 (předchozí odst.) a reklamované zboží je kompletní. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné (zbavené všech nečistot).

5.4
Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení:
a)    zboží, které nebude kompletní,
b)    zboží, které je znečištěno, nebo jsou znečištěny jeho součásti.

6. MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

6.1
Reklamaci (i zboží zakoupeného přes internet) může kupující uplatnit osobně u prodávajícího na adrese jeho provozovny nebo doručit na adresu provozovny přepravní službou. Kupující ke zboží předloží listiny, které se zbožím obdržel, např. faktury nebo jiný doklad o koupi, záruční list aj. V případě doručení zboží přepravní službou kupující ke zboží dále přiloží podrobný popis vady zboží, které reklamuje a požadovaný nárok z vady vyplývající.

6.2
Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o přijetí reklamace nejpozději do tří (3) pracovních dní od obdržení reklamace.

6.3
Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také v příslušném autorizovaném servisu, zboží může kupující doručit osobně nebo přepravní službou. Seznam autorizovaných servisů je uveden v záručním listu, případně jej prodávající poskytne kupujícímu na vyžádání.

6.4
V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu nebo servisnímu středisku přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje kupujícího.

7. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

7.1
Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co se vada projevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení/zhoršení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace. Záruční doba pro kupujícího-spotřebitele činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Pro kupujícího-podnikatele činí záruční doba dvanáct měsíců.

7.2
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující po skončení opravy povinen věc zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet nová záruční doby ode dne převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti (součástky) se nová záruční doba vztahuje na vyměněnou součást.

7.3
Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a správné údržbě může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

7.4
Má-li zakoupené zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Datum uvedení zboží do provozu je vyznačeno v dokladu o uvedení zboží do provozu, který obdrží kupující. Počátek záruční doby se tak odsouvá pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky výše uvedené. Pokud není splněna kterákoliv z nich, počíná záruční doba běžet ode dne převzetí věci.

7.5
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

7.6
V případě pozáručních oprav zboží je lhůta pro vyřízení opravy stanovena po dohodě s pověřenou osobou, která zboží do opravy přijímá.

8. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

8.1
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění).

8.2
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy, tj. má právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8.3
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se prodávající a kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem následujícím po převzetí zboží. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace se kupujícímu-spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu-podnikateli.

8.4
Při uplatnění reklamace obdrží kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud kupující-spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.

8.5
Prodávající při převzetí k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace kupujícího, jež jsou uloženy na pevných discích, pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí zboží přebíraného k reklamaci, ani za případnou ztrátu takových dat a informací.

8.6
V případě, že kupující využije práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.

8.7
V případě, že kupující využije práva na odstranění vady zboží opravou:
a)    opravu vady, která nevyžaduje zvláštní diagnostiku, provede prodávající/autorizovaný servis,
b)    v případě vady, která vyžaduje zvláštní diagnostiku, odešle prodávající reklamované zboží dodavateli zboží, který provede diagnostiku a rozhodne o oprávněnosti reklamace:
i)    v případě oprávněné reklamace provede opravu zboží,
ii)    v případě neoprávněné reklamace požaduje 500,- Kč za diagnostiku; náklady na diagnostiku neoprávněně reklamované vady nese kupující.

8.8
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže zboží).

8.9
Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění oprávněné reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

8.10
V případě pozáručních oprav zboží prodávající informuje kupujícího o ceně opravy; kupující sám rozhodne o provedení/neprovedení opravy.

9. VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ ZE ZÁRUČNÍ OPRAVY

9.1
O vyřízení reklamace prodávající/autorizovaný servis informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.

9.2
Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

9.3
V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.

9.4
Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2
Vyplněním reklamačního protokolu kupující uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy/reklamace.

10.3
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.4
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.5
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.6
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

10.7
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
•    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
•    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.8
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s reklamací musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu/e-mailovou adresu uvedenou v reklamačním protokolu.

11.2
Zpráva je doručena:
i)    v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
ii)    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
iii)    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
iv)    v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1
Vztahy a případné spory, které vzniknou v souvislosti s vyřizováním reklamace, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

12.2
V případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha
Email: (remove XX) adr XX @coi XX .cz
Web: adr.coi.cz
Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR) naleznete zde.

Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje pro vyřešení vzniklé situace nejdříve kontaktovat prodávajícího.

12.3
Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.4
Je-li některé ustanovení reklamačního neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.5
Kontaktní údaje prodávajícího:
i)     adresa provozovny Bělohorská 24, 169 00 Praha 6,
ii)    adresa elektronické pošty (remove XX) info XX @landofdrones XX .cz; telefon 296 804 804.

12.6
Tento reklamační řád je platný a účinný od 1. 9. 2016 a je k dispozici v sídle a provozovně prodávajícího nebo elektronicky na www.obchodsdrony.cz.